Žatva je veľká - zamyslenie z rozhlasovej relácie

Autor: Ing. Renáta Šimková

Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.

V nedeľu sme počuli ďalšiu Ježišovu radostnú zvesť - žatva je veľká. Nastal čas radovať sa. Pripomeniem rozprávku o pyšnej princeznej. Na hraniciach dvoch kráľovstiev sa stretávame s kráľovstvom potiahnutým čiernym súknom a na druhej strane s kráľovstvom v bielom. Krajčír z polnočného kráľovstva si chodí zaspievať a zatancovať do zeme kráľa Miroslava. Ten je medzi svojím ľudom obľúbený. Zaľúbil sa do pyšnej princeznej Krasomily. Stane sa záhradníkom v službách princeznej a musí podstúpiť veľa pokory, trpezlivosti, aby si získal jej srdce. Nakoniec sa mu to podarí. Princezná sa zrieka všetkých rozmarov. Pýchu nahrádza pokora, neslobodu sloboda, smútok je nahradený radosťou. Nakoniec rozprávka končí svadobnou

hostinou. Teda radostne.
Vráťme sa však k slovám Ježiša: Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Do našich farností prichádzajú novokňazi. Ježišove slová môžeme prežívať v plnej intenzite. Kresťanov je veľa, ale robotníkov – kňazov je málo. Život sme dostali zadarmo a zadarmo máme dávať všetko dobro a lásku Bohu. Manželstvom a kňazstvom sme sa dobrovoľne zaviazali slúžiť Bohu. Pre kňaza je vysviacka žatvou, aby svoje áno napĺňal službou sebadarovania sa. Kňaz sa rozhodol darovať svoj život Bohu, v skutočnosti Boh cez kňaza opäť slúži nám. Kňazov máme milovať, modliť sa a sprevádzať vo farnostiach, lebo ich kňazstvo je pre nás Božím darom. Kňaz sa nestal kňazom pre seba, ale pre nás, napĺňajúc Božiu vôľu. 
Včera bol Deň otcov. Možno mnohí z nás mysleli okrem svojich otcov aj na tých duchovných. Každý kňaz je zároveň otcom pre svoju farnosť. Aj náš školský kaplán Paľko je duchovným otcom školského spoločenstva. Nie je svoj, je náš služobník. Je nič a je všetko. Vďaka Ti, dobrý Bože.
Pane Ježišu, prosíme Ťa za nášho školského kaplána a za duchovných otcov našich farností, daruj im ducha svojej trpezlivej lásky, chráň ich od pocitu bezmocnosti a neužitočnosti, aby pamätali, že ich najvýrečnejšou kázňou je osobný príklad.
Pane Ježišu, prosíme Ťa, vzbudzuj v srdciach mladých ľudí túžbu po zasvätenom živote v službe Bohu.
Pane Ježišu, ďakujeme Ti za najsvätejšie srdce, ktoré nás učí milovať hriešnikov láskou Tvojho srdca.

Zo života školy...

ib_p036_0_3.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS