Beseda s Ľubomírom Feldekom a Miroslavom Cipárom

Autor: Tuti Halajová

Na besedu so spisovateľom Ľubomírom Feldekom a akademickým maliarom Miroslavom Cipárom, ktorých spája priateľstvo, práca i spoločné študentské roky strávené v Žiline, sme sa pripravovali už dlhší čas. Zrealizovať ju sa nám podarilo 29. marca. Na úvod stretnutia so vzácnymi hosťami pripravili žiaci divadelné predstavenie na motívy rozprávky Ľubomíra Feldeka – O škaredej princeznej. Zahrali ho a skvelé herecké výkony podali naši piataci. Po privítaní a predstavení hostí nasledovala dokrútka – anketa žiakov našej školy o tom, čo vedia o Ľ. Feldekovi a M. Cipárovi. Po nej už nasledovala moderovaná časť besedy. V piatom ročníku sme preberali tému interview, preto boli moderátorkami dve piatačky, Nelka Turianová a Stefi Žilinčíková, ktoré si na vlastnej koži vyskúšali,

aké to je „spovedať“ také významné osobnosti. Beseda bola podfarbená prezentáciou o autoroch, ich živote a diele. Po moderovanej besede nasledovali otázky od žiakov 5. 6. a 8. ročníka, ktorí sa besedy zúčastnili a autogramiáda autorov na pripravené podpisové karty. Žiak Jakub Labuda odovzdal pánovi Miroslavovi Cipárovi zarámovaný obraz – dielo, ktoré vytvoril na hodine výtvarnej výchovy. Tento deň nám priniesol niekoľko zázračných chvíľ. Po besede sa nám podarilo ešte zrealizovať aj hodinu výtvarnej výchovy v 5. B s pánom Cipárom. Spoločne sme ilustrovali rozprávku Slncový kôň. Celej akcii predchádzali sprievodné podujatia. V októbri sme realizovali literárne popoludnie s názvom Feldekove VOČI – Veľké októbrové čitateľské inšpirácie – kde žiaci čítali Feldekove knihy, tvorili projekty a prezentovali ich, hrali divadlá. Ďalšou aktivitou bolo tvorivé písanie, kde sa podľa vlastnej fantázie pokúšali dokončiť rozprávku Ľubomíra Feldeka s názvom Ako mal Gašparko slona. Okrem tejto aktivity ilustrovali žiaci viaceré Feldekove rozprávky z kníh, ktoré prečítali. Pred Vianocami sme opäť spolu s piatakmi napísali pánovi Feldekovi blahoželania k 80.- tym narodeninám a spolu s ilustráciami a vianočnou pohľadnicou poslali. So staršími žiakmi sme parafrázovali abstraktné maľby Miroslava Cipára. Pohrali sme sa s jeho úžasným podpisom, ktorý sme výtvarne stvárnili a z jednotlivých výkresov sme vytvorili veľký obraz. Na ďalších hodinách výtvarnej výchovy a výchovy umením sme sa pokúšali o vlastné abstraktné diela. Keďže sme si zvolili Ľubomíra Feldeka ako ročníkovú projektovú tému v piatom ročníku, nechali sme sa inšpirovať jeho dielami a píšeme vlastnú knihu rozprávok, do ktorej sú zapojili všetci žiaci 5. ročníka. Svoje vlastné príbehy si aj sami ilustrujúi (kniha ešte nie je skompletizovaná) Všetky sprievodné aktivity spolu s nástenkami so životopisom oboch umelcov boli prezentované pri besede na paneloch a nástenkách. Takýmito akciami rozvíjame medzipredmetové vzťahy, posilňujeme kompetencie žiakov samostatne kultivovane vystupovať a prezentovať svoje literárne a výtvarné zručnosti. Všetky aktivity prebehli v réžii pani učiteľky Tuti Halajovej. Na technickom spracovaní sa podieľali aj samotní žiaci pod vedením p. uč. Tuti Halajovej, Ľudmily Martinčekovej a Koriny Bielikovej. Veľmi nás teší, že akcia mala u žiakov naozaj veľký ohlas a chválili ju aj samotní pozvaní vzácni hostia. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o krásnu atmosféru tohto podujatia. 

Celú fotogalériu si môžete pozrieť na našej fb. stránke Naša Zaymuska

Zo života školy...

ib_p047_0_8.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS